అవధాన సహస్రఫణి స్తుతి! - డాక్టర్ అయాచితం నటేశ్వరశర్మ అవధాన సహస్రఫణి స్తుతి! - డాక్టర్ అయాచితం నటేశ్వరశర్మ

అవధాన సహస్రఫణి స్తుతి! కమ్మని పద్యమాధురులు కంఠమువెల్వడ గ్రోలినామహో ! కమ్మని భోజనమ్ములను గారవమొప్ప భుజించినామహో ! అమ్మయొడిన్ జెలం...

Read more »

శాస్త్ర పాండిత్యం - భాష్య పాండిత్యం కల అగ్రశ్రేణి అవధాని బ్రహ్మశ్రీ Dr. మాడుగుల నాగఫణి శర్మ గారు శాస్త్ర పాండిత్యం - భాష్య పాండిత్యం కల అగ్రశ్రేణి అవధాని బ్రహ్మశ్రీ Dr. మాడుగుల నాగఫణి శర్మ గారు

శ్రీరస్తు   పాశ్చాత్య పండితులు సమలాలీన భారతీయ విద్వాన్సులు సా యణభాష్యాన్ని అంగీకరించినారు.  అన్నివేదాలకు సాయణుడు పూర్తిగా ...

Read more »

Sri Vikari Ugadi Vaibhavam Sri Vikari Ugadi Vaibhavam
Read more »

శ్రీ వికారి నామ సంవత్సర ఉగాది వేదాశీర్వచనం  Ugadi Veda Ashirvachanam 201... శ్రీ వికారి నామ సంవత్సర ఉగాది వేదాశీర్వచనం Ugadi Veda Ashirvachanam 201...
Read more »

Happy Ugadi - శ్రీ వికారి నామ సంవత్సర శుభాకాంక్షలు  Happy Ugadi - శ్రీ వికారి నామ సంవత్సర శుభాకాంక్షలు

శ్రీ మహా గణాధిపతయే నమః  అందరికీ తెలుగు సంవత్సరాది శ్రీ వికారి నామ సంవత్సర శుభాకాంక్షలు.   తెలుగు నూతన సంవత్సరం సందర్భంగా బృహత్ ద్వి సహ...

Read more »
 
Avadhana Saraswathi Peetham - అవధాన సరస్వతీ పీఠం © 2018. All Rights Reserved.
Top