శ్రీరస్తు 

శ్రావణ శుక్రవారం, వరలక్ష్మీ వ్రతం సంధర్బంగా బ్రహ్మశ్రీ డా|| మాడుగుల నాగఫణి శర్మ గారిచే శ్రీ మహాలక్ష్మీ స్తుతి

సరోజనిలయాం సరోజవలయాం దయాంభశ్శయామ్
వరాభయకరాం స్వరామృతఝరీ లసత్కంధరామ్
అరాళచికురాం హరేర్ హృదయమం దిరామిందిరామ్
భజామి నితరాం మమైవ సుగృహే సదానర్తితుమ్ ||

website:  Avadhana Saraswathi Peetham


Facebook: https://www.facebook.com/avadhanapeetham/

Next
This is the most recent post.
Previous
Older Post

0 comments:

Post a Comment

 
Avadhana Saraswathi Peetham - అవధాన సరస్వతీ పీఠం © 2018. All Rights Reserved.
Top